Koolitused 2018-11-14T19:44:34+00:00

Sissejuhatus

Ajendatuna professionaalide järjest kasvavast huvist ja tunnetades abivajajate arvukuse pidevat tõusu on Jalaravi Kliinik OÜ välja töötanud erinevad jalahoolduse alased täienduskoolituse õppemoodulid.

Erinevate moodulite hulgast on võimalik leida endale sobiv koolitus nii varasemat pediküüri kogemust omaval spetsialistil kui ka algajal, kes pole varem sellealast koolitust saanud.

Enne õppetööga alustamist on on kohustuslik sooritada test, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust. Eelneva jalahoolduse alase kogemuseta huvilised peaksid alustama Mooduliga “0”. Teised saavad alustada mooduliga “I”.

Moodulid “0” või “I” on aluseks, et jätkata teiste moodulitega.

Koolitusmoodulite läbimisel sooritatakse õpiväljundeid hindav kirjalik test ja praktiline töö. Väljastatakse õpet tõendav tunnistus.

Jalaravi täienduskoolitus

Õpetamine toimub Jalaravi Kliiniku poolt välja töötatud õppekava alusel. (Tegevusluba nr: L04047)
Õppekava on välja töötatud järgides “Iluteeninduse erialade riiklikku õppekava” (jõustumiskuupäev 09.02.2009).

Hetkel ei ole Eestis veel välja töötatud eraldi pediküürija kutset ega kutsestandardit. Erinevad firmad korraldavad küll pediküüri kursuseid, aga need on väga erineva tasemega. Leidub nii kahe ja kolmepäevaseid koolitusi, aga on ka veidi pikemaid.

Kõige põhjalikumad algtõed, mida pediküüri koolitus peaks sisaldama on käesoleval hetkel täpsemalt välja toodud ja kirjeldatud kehtivas kosmeetiku kutsestandardis.

Eesti keeles puudub sobiv väljend jalahooldus-spetsialisti sobivaks nimetamiseks. Kasutatakse põhiliselt sõna – pediküürija, mis oma olemuselt on veider ja mitmeti tõlgendatav. Euroopas ja mujal maailmas on kasutusel sõna – podoloog, mille kutset annavad erinevad kutse- või kõrgkoolid ja milles õpe kestab mitu aastat, aga nagu eelpool öeldud, siis Eestis sellist kutset veel ametlikult kasutuses ei ole. Teadaolevatel andmetel ei tööta meie vabariigis ka ühtegi sellenimelist välismaise õppeasutuse kutsetunnistusega spetsialisti. Jalaravi Kliiniku poolt pakutava koolituse raames kasutame väljendit – jalahooldus-spetsialist.

Jalaravi Kliiniku täinduskoolitus on koostatud vastavalt kehtivale kosmeetikutele mõeldud kutsestandardile, pöörates tähelepanu täienduskoolituse- ja töö eripärale jalahoolduse seisukohast. Koolitus eristub teistest selle poolest, et teooriaosa õpe on osaliselt korraldatud läbi Skype! See võimaldab mugavalt teadmisi omandada ja aega kokku hoida. Praktiline koolitus toimub spetsialisti käe all praktikabaasis, kus praktiline töö ja teooria on korraldatud vaheldumisi, mis kiirendab teoorias õpitu kinnistumist. Õppe kohustuslik osa on praktika nii praktikabaasis – Jalaravi Kliinikus kohapeal kui ka individuaalselt. Praktikate käigus saab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Koolituse korraldus

Koolitusele registreerimine ja tasumine

Jalaravi Kliiniku poolt korraldatud koolitused on individuaalkoolitused. Grupid on väikesed ja koolitustega saab alustada vastavalt gruppide täitumisele jooksvalt. Sellegipoolest püütakse koolituskavad kodulehele välja panna aegsasti, et huvilised saaksid varakult oma koolitussoovist teada anda.

Koolitusest huvitatutel palutakse sooviavaldused ja täiendavad küsimused esitada e-mailitsi koolituskeskusele: info@jalaravikliinik.ee .

Sooviavaldustele ja täiendavatele küsimustele vastab koolituse koordinaator esimesel võimalusel. Lepitakse kokku koolituse sisu ja aeg, sõlmitakse leping ning väljastatakse arve mis peab olema tasutud maksetähtajaks või vastavalt individuaalsele kokkuleppele, hiljemalt koolituse alguseks.

Kui õppija teatab koolitusest loobumisest ette varem kui üks nädal enne koolituse algust, siis tagastatakse õppuri makstud õppeteenuse tasust 100%. Vähem kui nädala jooksul enne koolituse algust loobumisest teatamisel tagastatakse 70% õppeteenuse tasust.

Põhjusteta koolitusele mitteilmumise ja sellest mitteteavitamise korral õppeteenuse tasu ei tagastata.

Vastuvõtu tingimused

  • Koolitusarve tasumine
  • Eesti keele oskus tasemel A2
  • Õppija vanus vähemalt 18 aastat

Väljaarvamise tingimused

  • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine
  • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine
  • Õppemaksu tasumata jätmine

Koolituse lõpetamise tingimused on kirjeldatud õppekavas.

Õpikeskkond/Praktikabaas

Jalahooldus-spetsialisti väljaõpe toimub Jalaravi Kliiniku ruumides. Iseseisva praktika läbiviimine lepitakse kokku individuaalselt. Vajadusel saab kasutada kliiniku ruume.

Koolituskeskus on varustatud tööks ja õppimiseks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalidega. Individuaalses praktikas ja tulevases töös kasutatavad vahendid on vajalik soetada õppijal endal kas iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku koolitusosakonna kaudu.

Kvaliteedi tagamine

Koolituse lõppedes palutakse täienduskoolitusel osalejatel täita tagasiside küsimustik. Need töötatakse läbi ning ettepanekud ja kommentaarid võetakse arvesse koolitusmoodulite täiendamisel ning koolitajate töö efektiivsuse tõstmisel. Puudujääkide ilmnemisel püütakse need likvideerida ning märkused võetakse arvesse edasise koolitustöö arendamisel.

Koolitajad

Jalaravi Kliinikus töötavad pikaajalise kogemusega jalaraviõed. Igal ühel on erinev varasem töö- ja koolitaja kogemus. Kõik on südamega oma töö juures ning soovivad aidata patsiente nende probleemide lahendamisel. Kuna õed on juba oma eriala piires kohustatud ennast pidevalt täiendama ja arendama, siis ollakse jooksvalt kursis ka maailma uudistega jalahoolduse vallas.

Teid koolitavad Erika Gering ning Eda Vähi.

Vastavalt spetsiifilisemate ja keerukamate koolitusmoodulite sisule kaasatakse õppetöösse ka välislektoreid ja -spetsialiste.

Erika Gering CV
Eda Vähi CV

Moodulid

Koolitusmoodulitest saab panna kokku individuaalkoolituse kava, mis arvestab õpivajadust.

Moodul 0 JALAHOOLDUSE ALGKOOLITUS
Maht 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse/ravipediküüri tegemiseks probleemsetele jalgadele; jalahoolduse kabineti sisustamisest; tööks vajalike vahendite soetamise ja hoolduse kohta.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse algkoolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele jalahooldust ja ei ole varem selle tööga kokku puutunud. Ravipediküür on mõeldud tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska oma jalgade hooldusega tegeleda. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada manuaalselt klassikalist pediküüri; spaaprotseduure; jala massaaźi; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri mis on teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta:

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud kosmeetiku ja küünetehniku kutsestandardit.

Moodul 1 JALAHOOLDUSE SPETSIALIST
Maht 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks probleemsete jalgadega või muude tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska enda jalgade hooldusega tegeleda.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri. Ravipediküür on mõeldud tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska oma jalgade hooldusega tegeleda. Abivajajad, ei saa ise kõrge vanuse, tundlikkushäirete, psoriaasi-, diabeedist-, reumatoid-artriidist lähtuvate probleemide või muude haiguslike seisundite tõttu oma jalgu korras hoida. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravipediküüri manuaalselt ja aparaadiga; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktilised osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 30 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul II SISSEKASVANUD KÜÜS (SKK)
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks probleemsete, deformeerunud ja sissekasvanud küüntega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska selle probleemiga tegeleda.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „sissekasvanud küüne“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada SKK poolt tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse SKK pediküüri tegemiseks vajalikke erinevaid töövõtteid ja leevendusmeetodeid. Käsitletakse labajala anatoomiat, biomehhaanikat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravipediküüri SKK patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul III „PODOFIX“ KLAMBRI PAIGALDUS
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks ja klambri paigaldamiseks probleemsete, sissekasvanud-, deformeerunud või kaardunud küüntega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „Podofix“ klambri paigaldamise“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada SKK või kaardunud küünest tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse klambri paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi. Koolitus on sissejuhatus ortoneksiasse, mis on teadus küünte kuju taastamisest, kasutades erinevaid korrigeerivaid süsteeme.
Õpitulemused: Koolitatav oskab paigaldada klambrit SKK või kaardunud küünega patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul IV ORTOOTILINE GEEL VARBAKÜÜNTELE
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks ja ortootilise geeli paigaldamiseks probleemsete, sissekasvanud- või deformatsioonidega küüntega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse ortootilise geeli paigaldamine varbaküüntele moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada probleemsete-, deformeeritud- või eemaldunud küüntele tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse ortootilise geeli paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab paigaldada ortootilist geeli probleemse küünega patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul V SILIKOONIST ORTOOSITEHNIKAD VARVASTELE
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised silikoonist abivahendite tegemiseks ja paigaldamiseks probleemsete- ja deformatsioonidega labajalgade ja varvastega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse silikoonist ortoositehnikad varvastele moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada nende vaevuseid, mis on tingitud probleemsetest labajalgadest või deformeerunud varvastest. Koolituse raames tutvustatakse silikooni paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomia ja biomehaanika põhimõtteid ning ortooside abil  surve jagamist parimal võimalikul moel.
Õpitulemused: Koolitatav oskab valmistada silikoonist abivahendeid erinevate labajala probleemidega patsientidele; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul VI PEDIKÜÜRIAPARAADI OSKUSLIK KASUTAMINE
Maht 9 akad/h 2 teooriatundi ja 7 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks pediküüriaparaadiga.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „pediküüriaparaadi oskusliku kasutamise“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele aparaatset ravipediküüri. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks kasutatavaid aparaate ja töövõtteid. Käsitletakse tavapediküüri ja aparaatse pediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab kasutada pediküüriaparaati.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös ning koduse kirjaliku töö esitamine.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul VII VAATLUSPRAKTIKA PÄEV
Maht 9 akad/h 9 vaatluspraktika tundi
Eesmärk: Luua ülevaade ja algteadmised ravipediküüri teostamiseks klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „vaatluspraktika päev“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri. Koolituse raames on võimalik näha erinevaid töövõtteid. sobib teadmiste täiendamiseks/avardamiseks väikese kogemusega jalaravi spetsialistile. Töövõtete ja erinevate haigussituatsioonide leevendamise jälgimine aitab spetsialistil  süstematiseerida oma  teadmisi.
Õpitulemused: Koolitatav teab, mis on ravipediküür.
Hindamisvorm: Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Vaatluspäev praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine vaatluspäeval.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui suuline osa on läbitud positiivsele tulemusele ja seda eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul VIII RAVIMANIKÜÜRI KOOLITUS
Maht 9 akad/h 2 teooriatundi ja 7 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised ravimaniküüri tegemiseks probleemsete käte või muude tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska enda käte hooldusega tegeleda. Klientidel, kellel on kätel või küüntel probleemid, võivad hooldamata jätmisel anda tüsistusi kätele, jalgadele ning traumeerida ka kogu keha nahka.
Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm „Ravimaniküür“ on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravimaniküüri. Ravimaniküür on mõeldud neile, kes ei saa ise tundlikkushäirete, reumatoloogiliste haiguste, psoriaasi, diabeedist lähtuvate probleemide või muude haiguslike seisundite tõttu oma käsi korras hoida. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid maniküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse tavamaniküüri ja ravimaniküüri erisusi. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravimaniküüri ja nõustada erinevate käte või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: parem
Koolitusel osalemise eeldus: Kodune kirjalik ülesanne: vabas vormis tekst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna);
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul IX ABIVAHENDID PLAASTRIST TORUDENI
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised erinevate abivahendite tegemiseks ja paigaldamiseks probleemsete- ja deformatsioonidega labajalgade ja varvastega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „abivahendid plaastrist torudeni“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada nende vaevuseid, mis on tingitud probleemsetest labajalgadest või deformeerunud varvastest. Koolituse raames tutvustatakse erinevate abivahendite paigaldamiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, biomehhaanika põhimõtteid, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme.rem
Õpitulemused: Koolitatav oskab valmistada erinevatest materjalidest abivahendeid erinevate labajala probleemidega patsientidele; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul X KRÜOTERAAPIA
Maht 4 akad/h 1 teooriatund ja 3 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised krüoteraapia tegemiseks. Luua oskused healoomuliste uudismoodustiste: viiruslike soolatüügaste, konnasilmade, nahanäsade jms eemaldamiseks vedela lämmastikuga (-196° C).
Koolituse lühikirjeldus: Krüoteraapia koolitus on mõeldud eelneva meditsiinilise väljaõppega inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele krüoteraapiat. Krüoteraapia on mõeldud tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes on nahaarsti poolt suunatud krüoteraapiasse. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid krüoteraapia tegemiseks vajalikke töövõtteid.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada krüoteraapiat; nõustada erinevate nahamoodustiste või muude naha pinnal olevate probleemide korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks, samuti suunata teiste erialaspetsialistide vastuvõtule.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering.
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktilised harjutused praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik.
Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
Koolitusel osalemise eeldus Eelnev meditsiiniline haridus. Kodune kirjalik ülesanne: vabas vormis tekst varasemate teadmiste kohta külmaravi teemal.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb praktilisest tööst, kirjalikust testist ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine praktilises osas.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 90%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Moodul XI TAVAMANIKÜÜRI KOOLITUS
Maht 9 akad/h 2 teooriatundi ja 7 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised tavamaniküüri tegemiseks manuaalsete töövõtetega.
Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm „Tavamaniküür“ on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele maniküüri. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid maniküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. See on baaskoolitus enne teisi kätehoolduse koolitusi. Tutvustatakse erinevaid maniküüri stiile: SPA- maniküür, kiirmaniküür. Õpetatakse tööriistade õigeid kasutamisvõtteid ja kätemassaaẑi tegemist. Õpetatakse küünte lakkimist tavalakkidega. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada hooldusprotseduuride valikul.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada maniküüri, lakkida küüsi tavalakiga ja nõustada erinevate käte või küünte probleemide olemasolu korral ning soovitada tegevusi nende ennetamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik.
Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
Koolitusel osalemise eeldus: Kodune kirjalik ülesanne: vabas vormis tekst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna);
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul XII GEELLAKI PAIGALDUS SÕRMEKÜÜNTELE
Maht 5akad/h 1 teooriatundi ja 4praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised geellaki paigaldamiseks peale maniküüri.
Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm on mõeldud inimestele, kes soovivad lakkida klientidele sõrmeküüned peale maniküüri tegemist geellakiga. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid geellakke. Tutvustatakse erinevaid laki pealekandmise ning eemaldamise tehnikaid. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada geellakkide valikul.
Õpitulemused: Koolitatav oskab katta kliendi sõrmeküüned peale maniküüri tegemist geellakiga ning eemaldada seda.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik. Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta:

Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul XIII   GEELLAKI PAIGALDUS VARBAKÜÜNTELE
Maht 5akad/h 1 teooriatundi ja 4praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised geellaki paigaldamiseks peale pediküüri.
Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm on mõeldud inimestele, kes soovivad lakkida klientidele varbaküüned peale pediküüri tegemist geellakiga. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid geellakke. Tutvustatakse erinevaid laki pealekandmise ning eemaldamise tehnikaid. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada geellakkide valikul.
Õpitulemused: Koolitatav oskab katta kliendi varbaküüned peale pediküüri tegemist geellakiga ning eemaldada seda.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik. Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta:

Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud
kosmeetiku kutsestandardit.

Moodul XIII   JALAHOOLDUSE UUED TEHNIKAD
Maht 6akad/h  6 teooriatundi
Eesmärk: Ülevaade jalahoolduse tegemise üldpõhimõtetest.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolitus „jalahoolduse uued tehnikad“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad saada ülevaadet uuematest arengutest jalahoolduse ja podoloogia professionaalses maailmas. Koolituse raames tutvustatakse uusi pediküüri tegemise instrumente, aparaate ja töövõtteid. Käsitletakse ergonoomilisi töövõtteid jalahoolduse tegemisel.
Õpitulemused: Koolitatav teab uusi suundi ja tööpõhimõtteid jalahoolduses.
Hindamisvorm: Vestlus, vaatlus
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ja vaatlus praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Vestlusringis osalemine on kohustuslik.
Hindamise põhimõtted: Vestluse osa ei hinnata
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta:

Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse „ESF“ programmi „Kutsete süsteemi arendamine“ poolt loodud kosmeetiku kutsestandardit.