Koolitused

Sissejuhatus

Suure huvi tõttu professionaalide hulgas ning abivajajate rohkuse tõttu klientide hulgas on Jalaravi Kliinik välja töötanud erinevad jalahoolduse alased täienduskoolituse õppemoodulid.

Erinevate moodulite hulgast leiavad loodetavasti endale sobiva koolituse nii varasemat pediküüri kogemust omavad spetsialistid kui ka algajad, kes pole varem sellealast koolitust saanud.

Kui huviline ei oska moodulite hulgast valida, siis on enne õppetööga alustamist võimalik sooritada test, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust. Lihtne reegel on aga selline, et kui varem ei ole jalahooldusega kokku puutunud, siis ei olegi teisiti võimalik alustada kui Mooduliga I. Moodulite läbimisel sooritatakse õpiväljundeid hindav kirjalik test ja praktiline töö. Väljastatakse õpet tõendav tunnistus.

 

Jalaravi täienduskoolitus

Õpetamine toimub Jalaravi Kliiniku poolt välja töötatud õppekava alusel.

Jalaravi Kliiniku õppekava on välja töötatud järgides “Iluteeninduse erialade riiklikku õppekava” (jõustumiskuupäev 09.02.2009).

Tänasel päeval ei ole Eestis veel välja töötatud eraldi pediküürija kutset ega kutsestandardit. Erinevad firmad korraldavad küll pediküüri kursuseid, aga need on väga erineva tasemega. Leidub nii kahe ja kolmepäevaseid aga on ka veidi pikemaid.

Kõige põhjalikumad põhimõtted, mida pediküüri koolitus peaks sisaldama on käesoleval hetkel täpsemalt välja toodud ja kirjeldatud kehtivas kosmeetiku kutsestandardis.

Eesti keeles puudub sobiv väljend jalahooldus-spetsialisti sobivaks nimetamiseks. Kasutatakse põhiliselt sõna – pediküürija, mis oma olemuselt on veider ja mitmeti tõlgendatav. Euroopas ja mujal maailmas on kasutusel sõna – podoloog, mille kutset annavad erinevad kutse- või kõrgkoolid ja milles õpe kestab mitu aastat, aga nagu eelpool öeldud, siis Eestis sellist kutset veel ei ole. Teadaolevatel andmetel ei tööta meie vabariigis ka ühtegi välismaise õppeasutuse kutsetunnistusega spetsialisti. Jalaravi Kliiniku poolt pakutava koolituse raames kasutame väljendit – jalahooldus-spetsialist.

Jalaravi Kliiniku täinduskoolitus on koostatud vastavalt kehtivale kosmeetikutele mõeldud kutsestandardile, pöörates tähelepanu täienduskoolituse- ja töö eripärale jalahoolduse seisukohast. Koolitus eristub teistest selle poolest, et teooriaosa õpe on osaliselt korraldatud läbi Skype! See võimaldab mugavalt teadmisi omandada ja aega kokku hoida. Praktiline koolitus toimub spetsialisti käe all praktikabaasis, kus praktiline töö ja teooria on korraldatud vaheldumisi, mis kiirendab teoorias õpitu kinnistumist. Õppe kohustuslik osa on praktika nii praktikabaasis – Jalaravi Kliinikus kohapeal kui ka individuaalselt. Praktikate käigus saab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

 

Koolituse korraldus

Koolitusele registreerimine ja tasumine

Koolitusest huvitatutel palutakse sooviavaldused ja täiendavad küsimused esitada e-mailitsi koolituskeskusele: info@jalaravikliinik.ee .

Sooviavaldustele ja täiendavatele küsimustele vastab koolituse koordinaator esimesel võimalusel. Lepitakse kokku koolituse sisu ja aeg, sõlmitakse leping ning väljastatakse arve mis peab olema tasutud maksetähtajaks või vastavalt individuaalsele kokkuleppele, kuid hiljemalt koolituse alguseks.

Kui õppija teatab koolitusest loobumisest ette varem kui üks nädal enne koolituse algust, siis tagastatakse õppuri makstud õppeteenuse tasust 100%. Vähem kui nädala jooksul enne koolituse algust loobumisest teatamisel tagastatakse 70% õppeteenuse tasust.

Põhjusteta koolitusele mitteilmumise ja sellest mitteteavitamise korral õppeteenuse tasu ei tagastata.

Vastuvõtu tingimused

  • Koolitusarve tasumine
  • Eesti keele oskus tasemel A2
  • Õppija vanus vähemalt 18 aastat

Väljaarvamise tigimused

  • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine
  • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine
  • Õppemaksu tasumata jätmine

Koolituse lõpetamise tingimused on kirjeldatud õppekavas.

 

Õpikeskkond/Praktikabaas

Jalahooldus-spetsialisti väljaõpe toimub Jalaravi Kliiniku ruumides. Iseseisva praktika läbiviimine lepitakse kokku individuaalselt. Vajadusel saab kasutada kliiniku ruume.

Koolituskeskus on varustatud tööks ja õppimiseks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalidega. Individuaalses praktikas ja tulevases töös kasutatavad vahendid on vajalik soetada õppijal endal kas iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku koolitusosakonna kaudu.

 

Koolitajad

Jalaravi Kliinikus töötavad pikaajalise kogemusega jalaraviõed. Igal ühel on erinev varasem töö-  ja koolitaja kogemus. Kõik on südamega oma töö juures ning soovivad aidata patsiente nende probleemide lahendamisel. Kuna õed on juba oma eriala piires kohustatud ennast pidevalt täiendama ja arendama, siis ollakse jooksvalt kursis ka maailma uudistega jalahoolduse vallas.

Vastavalt spetsiifilisemate ja keerukamate koolitusmoodulite sisule kaasatakse õppetöösse ka välislektoreid ja -spetsialiste.

 

Kvaliteedi tagamine

Koolituse lõppedes palutakse täienduskoolitusel osalejatel täita tagasiside küsimustik. Need töötatakse läbi ning ettepanekud ja kommentaarid võetakse arvesse koolitusmoodulite täiendamisel ning koolitajate töö efektiivsuse tõstmisel. Puudujääkide ilmnemisel püütakse need likvideerida ning märkused võetakse arvesse edasise koolitustöö arendamisel.

 

Koolitusmoodulid

 

 

Kasutatud allikad: www.kutsekoda.ee